Storsatsing for å hjelpe kvinner som overlever brystkreft

Én av tre som overlever kreft får senskader, og det kan gå hardt ut over livskvaliteten. Takket være et enormt rosa engasjement, er nærmere 18,5 millioner kroner utdelt til forskning på senskader etter brystkreft.

Fra venstre: Bjørn Naume, Randi Reidunsdatter, Anne Lise Ryel, Ellen Harris Utne, Cecilie Kiserud, Terje Alræk og Evandro Fang.

Torsdag 29. august ble midlene fra Rosa sløyfe 2018 delt ut. Fjorårets aksjonstema var «senskader etter brystkreft», og fem norske forskere har fått støtte.

– Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere. I dag overlever heldigvis 9 av 10 brystkreft, men for mange har den tøffe behandlingen en høy pris: De får senskader, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Kreftfri betyr ikke alltid frisk

Hvert år får rundt 3500 kvinner i Norge brystkreft. Minst én av tre kvinner som overlever, får senskader. For noen blir livet så forandret at det går hardt utover livskvaliteten. I fjor løftet Rosa sløyfe frem to viktige deler av livet som kan bli hardt rammet etter brystkreftbehandling, nemlig arbeidslivet og seksuallivet.

– Senskader er ofte smertefullt og hemmende, og mange får problemer med å innfri både egne og andres forventninger. Det kan være spesielt sårt at forholdet til partneren eller arbeidsplassen blir endret, sier Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen.

Takket være folkets engasjement

Det er styret i Rosa sløyfe som har vedtatt hvilke forskningsprosjekter som i dag fikk tildelt midler. Vedtaket ble gjort etter en grundig evaluering og anbefaling fra internasjonale fagfeller.

– At vi kan dele ut nærmere 18,5 millioner kroner er takket være et enormt engasjement fra det norske folk. Vi gleder oss til å se resultatene av denne forskningen i fremtiden, sier Ryel og legger til:

– Forskning på senskader etter brystkreftbehandling er helt avgjørende for å bedre hverdagen til de som er rammet, og ikke minst for at færre skal få senskader i fremtiden.

250 millioner på 20 år

Rosa sløyfe-aksjonen i Norge er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftberørte, øke kunnskapen om sykdommen og gi støtte til brystkreftforskning og andre brystkreftrelaterte prosjekter.

Pengene fra Rosa sløyfe-aksjonen går til brystkreftforskning, opplysningsarbeid og andre brystkreftprosjekter. Siden 1999 er det bidratt med over 250 millioner kroner.

Evandro Fang, forsker ved avdeling for klinisk molekylærbiologi ved Akershus universitetssykehus, tildeles 5 millioner kroner for prosjektet «Reduksjon av hjertesykdom etter brystkreftbehandling».

– Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge, og selv om de fleste overlever, så opplever mange å få senskader som påvirker livskvaliteten betraktelig. I vårt prosjekt skal vi se på hvordan DNAet blir skadet under brystkreftbehandling, og teste hvordan et medikament kan bidra til at færre kvinner utvikler hjertesvikt som følge av behandlingen. En stor takk til Rosa sløyfe for denne viktige støtten, sier Fang.

Randi Reidunsdatter, førsteamanuensis ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, tildeles 3 525 000 kroner for prosjektet «Seksualhelse etter brystkreft».

– Seksuelle problemer er av de hyppigste og mest langvarige senskadene etter brystkreftbehandling. Slike problemer tas sjelden opp i den rutinemessige oppfølgingen av brystkreftpasienter, og pasientene kvier seg for å ta opp temaet. God seksuell helse er vesentlig for livskvaliteten. Vi skal kartlegge den seksuelle helsen til brystkreftoverlevere etter ulike behandlingsforløp, sammenlignet med den generelle befolkningen. Vi skal også undersøke hvilke utfordringer og informasjonsbehov de rammede har, samt hvordan dagens helsetjeneste best kan møte disse behovene, sier Randi Reidunsdatter, som retter en stor takk til Rosa sløyfe for støtten til dette viktige arbeidet.

Bjørn Naume, professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved seksjon for brystonkologi ved Oslo Universitetssykehus, fikk 1 900 000 kroner for prosjektet «Molekylære tester for pasienter med brystkreft».

– Mange pasienter som blir operert for brystkreft mottar cellegift som tilleggsbehandling. I dag mottar noen pasienter cellegift som ikke har noen nytte, og de får unødige bivirkninger og senskader. Molekylære tester er et verktøy som kan bidra til å avdekke om en pasient vil ha effekt av cellegift eller ikke, og vi vil innføre denne testen i hele landet. Dette vil forhåpentligvis bidra til at færre kvinner får senskader og nedsatt livskvalitet. Vi er svært takknemlig for at Rosa Sløyfe gir dette prosjektet støtte, sier Naume.

Terje Alræk, professor ved Institutt for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania, fikk tildelt 4 729 000 kroner for prosjektet «Evaluering av akupunkturbehandling ved senskader».

– Fatigue, også kalt kronisk tretthet, er en vanlig senskade etter kreftbehandling. For mange brystkreftoverlevere blir den kronisk og forringer livskvaliteten. Det har aldri tidligere vært utført forskning på akupunkturbehandling knyttet til tretthet hos norske brystkreftoverlevere, og vi håper dette kan redusere senskadene. I tillegg vil vi registrere endringer av angst og depresjon, antall hetetokter i løpet av et døgn og søvn – alle faktorer som flere forskere tror kan påvirke fatigue. En stor takk til Rosa Sløyfe som gir oss støtte til denne viktige studien, sier Alræk.

Vurdering av prosjektene

Prosjektene ble vurdert av følgende fagfeller:

 • Sandra Eloranta, PhD, project manager Karolinska Institutet
  Forskningsfelt: statistiske og epidemiologiske metoder, overlevelse
 • Taina Taskila, PhD, research fellow University of Greenwhich
  Forskningsfelt: livskvalitet og arbeidsdeltakelse hos kreftoverlevere
 • Josephine Hegarty, PhD, Professor University College Cork
  Forskningsfelt: overlevelse, symptomhåndtering, selvhjelp, kreftforebygging, pasient/ familie-sentrert omsorg

De tre fagfellene vurderte først alle søknadene individuelt basert på fem kriterier:

 1. Relevans til tema
 2. Vitenskapelig kvalitet
 3. Prosjektleders og prosjektgruppens kvalitet
 4. Gjennomførbarhet
 5. Kostnad

I tillegg skulle brukermedvirkning i prosjektene vurderes.

Om Rosa sløyfe

Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med de som rammes, øke kunnskapen om brystkreft og å gi støtte til brystkreftforskning og andre brystkreftprosjekter.

I oktober farges Norge rosa ved hjelp av bedrifter, foreninger og privatpersoner som alle bidrar i kampen mot brystkreft. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen har sammen arrangert Rosa sløyfe-aksjonen siden 1999.

Var dette nyttig?